Повідомлення про чергові збори акціонерів 2021

Приватне акціонерне товариство «Кінотеатральне обладнання» повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2021 року за місцезнаходженням Товариства: 18008, м. Черкаси, вул. Луценка, 6, актова зала.

            Реєстрація акціонерів: 30 квітня 2021р. з 12-00 год. до 12-45 год.

            Початок зборів: 30 квітня 2021р. о 13-00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 26.04.2021р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання членів лічильної комісії.

  2. Обрання голови та секретаря зборів.

  3. Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення зборів:  Затвердити наступний регламент зборів:

– надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,

– відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

– на виступи, довідки – до 3 хв.,

– голосування проводити бюлетенями.

  1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення зборів: кожний бюлетень для голосування засвідчувати підписом Голови Реєстраційної комісії.

  1. Звіт виконавчого директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік та їх затвердження.

Проект рішення зборів: звіт виконавчого директора та основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік –  затвердити.

  1. Звіт наглядової ради про роботу за  2020 р. та його затвердження.

Проект рішення зборів: – Звіт Наглядової ради про роботу за 2020 рік – затвердити.

  1.   Звіт Ревізора та його затвердження.

Проект рішення зборів: – Звіт Ревізора – затвердити.

  1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на  12.2020р.

     Проект рішення зборів: – Річний звіт та баланс Товариства станом на  31.12.20р.  – затвердити.

  1. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020р.

     Проект рішення зборів: – Отримані збитки погасити за рахунок збільшення обсягів виробництва.

 

Найменування показника (тис. грн.)

Період

звітний

попередній

Усього активів

1013,5

984,8

Основні засоби  ( за залишковою вартістю)

769,7

777,6

Запаси

40,1

30,3

Сумарна дебіторська заборгованість

157,3

137,1

Гроші та їх еквіваленти

17,7

29,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-1079,5

-1017,8

Власний капітал

151,5

213,2

Зареєстрований ( пайовий/статутний капітал)

226,4

226,4

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

862,0

771,6

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-61,7

26,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

226436

226436

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн)

-0, 27248

0,116

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для  представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – kito.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»  до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18008, м. Черкаси, вул. Луценка, 6, приймальня ПрАТ «КІТО», в робочі дні з 9-00 до 17-00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – виконавчий директор Дудка Н. О. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

Телефон для довідок 0472636403.

 

 

Повідомлення про чергові збори 2020

Приватне акціонерне товариство «Кінотеатральне обладнання» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2020 року за місцезнаходженням Товариства: 18008, м. Черкаси, вул. Луценка, 6, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 30 квітня 2020р. з 12-00 год. до 12-45 год.
Початок зборів: 30 квітня 2020р. о 13-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24.04.2020 р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту зборів.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЧЕРГОВІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство “Кінотеатральне обладнання” повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2018 року за місцезнаходженням Товариства: 18008,м.Черкаси, вул.Луценка,6,актова зала.

Реєстрація акціонерів: 26 квітня 2018 р. з 12-00год. до 12-45 год.
Початок зборів: 26 квітня 2018 р. о 13-00 год.
Для складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах-20.04.2018р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.

Повідомлення про чергові збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство “Кінотеатральне обладнання” повідомляє,що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2017 року за місцезнаходженням Товариства: 18007, м.Черкаси, вул.Луценка,6, актова зала.

Реєстрація акціонерів:25 квітня 2017 р. з 12-00 год. до 12-45 год.
Початок зборів: 25 квітня 2017 р.о 13-00год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах-19.04.2017 р.

Повідомлення про збори акціонерів (Бюлетень ДКЦПФР “Цінні папери України” № 53(3353) від 22 березня 2012

ПрАТ «Кінотеатральне обладнання» повідомляє ,що чергові  загальні  збори акціонерів  відбудуться  26 квітня   2012 року     за адресою : 18008, м. Черкаси, вул.. Луценка,6.

Реєстрація акціонерів : 26 квітня 2012 р. з 12-00 год. до 12-45 год.

Початок зборів : 26 квітня 2012 р.  о 13 годині 00 хвилин .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних  зборах –  26.04.2012 р.